Visie

Hoe kan je in deze tijd nog een samenhang in ons denken zien of zelfs willen zien?
Kan dit iets anders betekenen dan een irrationele behoefte aan troost in een verscheurde wereld? Zijn deconstructivisme, postmodernisme en nihilisme nog de enige zinvolle posities die je als weldenkend mens kan innemen?

Filosofieweb beargumenteert van niet: er is wel degelijk een samenhang in ons denken te onderkennen. En deze gedachte samenhang is meer dan een irrationele troost. Het gaat wel degelijk over de wereld waarin we leven en er kan mee geargumenteerd worden.

Hoe ziet deze ‘samenhang van de geest’ er dan uit? Leidt een denkmodel met deze pretenties niet onmiddelijk tot dictatorschap (Bertrand Russell) of machtsgeweld (Michel Foucault)?

Filosofieweb vindt aanknopingspunten bij filosofen als Hannah Arendt en Helmuth Plessner, maar vooral bij goed filosofieonderwijs, om te beginnen op de middelbare scholen. Zie hiervoor het essay “Hoe weet je dat? Aporia tussen naïviteit en wijsheid ”.

Verder ontwikkelt filosofieweb losse cursussen over de hoofddomeinen van de filosofie waarin deze samenhang beargumenteert en onderwezen wordt.